Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 23 – 2017

  • Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.
  • Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-CHHVN ngày 07/12/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán kinh phí điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ nhằm tận dụng độ sâu khai thác chạy tàu; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1378/BC-XNKSHHMN, ngày 28/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1710_01 đến ĐCĐA_1710_12, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” được điều chỉnh như sau:
  • Tọa độ tim tuyến luồng điều chỉnh được xác định bởi các điểm ở bảng sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T0 09028’18,5” N 106030’50,5” E 09028’14,8” N 106030’57,0” E
T1 09027’26,8” N 106029’30,4” E 09027’23,2” N 106029’36,8” E
T2 09026’59,0” N 106028’59,3” E 09026’55,4” N 106029’05,7” E
TP2 09026’48,7” N 106027’48,3” E 09026’45,0” N 106027’54,7” E
T3 09026’36,0” N 106026’39,3” E 09026’32,3” N 106026’45,7” E
T4’ 09026’39,8” N 106026’11,8” E 09026’36,1” N 106026’18,3” E
T4 09028’22,2” N 106024’03,5” E 09028’18,6” N 106024’10,0” E
T5 09029’37,5” N 106022’55,7” E 09029’33,9” N 106023’02,2” E
  1. Độ sâu: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 17,0km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

2.1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”, chiều dài khoảng 11,2km:

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” – 2050m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” – 900m, chiều dài khoảng 1,2km, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng là 2,3m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 2,0m nằm sát biên phải luồng.

- Ngoài dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng đạt từ 2,6m trở lên.

2.2. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “12” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,8km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 3,6m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng, lưu ý các khu vực cạn được thông báo trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải