Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,

đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

TVH – 42 – 2016

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1224/BC-XNKSHHMN, ngày 07/11/2016, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1610_01 (L5) đến ĐCĐA_1610_12(L5), tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 17,0km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao “0” đến hạ lưu phao số “12” – 172m, chiều dài khoảng 11,3km:

- Tồn tại dải cạn phía bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao số “4” + 548m đến hạ lưu phao số “5” – 320m chiều dài khoảng 1762m, lấn luồng xa nhất khoảng 31m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 2,8m nằm sát biên luồng.

- Tồn tại dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao “8” + 160m đến thượng lưu phao “10” + 140m, chiều dài khoảng 2070m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng là 1,8m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 1,7m.

- Tồn tại điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2,9 9027’12,9”N 106025’27,9”E 9027’09,3”N 106025’34,3”E

Ngoài những điểm cạn và dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng đạt từ 3,0m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ hạ lưu phao số “12” – 172m đến phao số “16”, chiều dài khoảng 5,7km, độ sâu đạt từ 3,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, lưu ý các khu vực cạn được thông báo trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Nhà máy đóng bao, trạm phân phối xi măng Xuân Thành

Độ sâu vùng nước trước cảng Trạm nghiền xi măng Công Thanh trên sông Lòng Tàu

Độ sâu khu nước trước bến nhập 212 và ra luồng hàng hải của công ty TNHH MTV Hạ Long

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo