Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,

đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

TVH – 46 – 2016

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1430/BC-XNKSHHMN, ngày 29/12/2016, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1612_01 (L6) đến ĐCĐA_1612_12(L6), tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 17,0km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao “0” đến phao số “10”, chiều dài khoảng 9,9km:

- Tồn tại dải cạn phía bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao số “6” – 90m đến hạ lưu phao số “5” – 437m chiều dài khoảng 1,7km, lấn luồng xa nhất khoảng 32m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 2,4m nằm sát biên luồng.

- Tồn tại dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao “8” + 530m đến phao “10”, chiều dài khoảng 1,5km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng là 1,4m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 1,5m.

- Ngoài những dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng đạt từ 2,7m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ phao số “10” đến hạ lưu phao số “12” – 172m, chiều dài khoảng 1,4km, độ sâu đạt từ 3,2m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao số “12” – 172m đến phao số “16”, chiều dài khoảng 5,7km, độ sâu đạt từ 3,6m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, lưu ý các khu vực cạn được thông báo trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chông

Về khu vực thi công công trình khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng