Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 135/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 12 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_1906_01 đến ĐCĐA_1906_13, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 6/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 18,7km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “2” + 760m, chiều dài khoảng 2,5km, độ sâu đạt 4,0m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “2” + 760m đến phao báo hiệu hàng hải số “4A”, chiều dài khoảng 2,2km, độ sâu đạt 2,5m trở lên.
  3. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “4A” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải “4A” + 600m, chiều dài khoảng 0,6km, độ sâu đạt 2,1m trở lên.
  4. Đoạn luồng từ phao thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4A” + 600m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải “10” + 700m, chiều dài khoảng 6,3km, độ sâu đạt 2,3m trở lên.
  5. Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” + 700m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 200m, chiều dài khoảng 1,3km, độ sâu đạt 3,0m trở lên.
  6. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 200m đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,8km, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn, tuyệt đối tuân

thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hoạt động lắp đặt tuyến cáp SJC tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải an toàn phía Tây “W” tại khu vực bãi đá ngầm khu vực cảng Đồng Nai thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình Nạo vét luồng chung, luồng riêng, bến, vũng quay tàu Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn