Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 199/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 19 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_1909_01 đến ĐCĐA_1909_13, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 9/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 18,7km độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” – 650m, chiều dài khoảng 3,0km. Độ sâu đạt từ 2,5m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” – 650m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 250m, chiều dài khoảng 9,8km:

- Xuất hiện các điểm có độ sâu 1,8m; 1,9m; 1,9m nằm sát biên trái luồng tại vị trí phao báo hiệu hàng hải số “4” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” – 140m có tọa độ như sau:

Độ sâu

(m)

Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1,8 09027’02,3” N 106029’25,2” E 09026’58,7” N 106029’31,6” E
1,9 09027’01,1” N 106029’24,1” E 09026’57,4” N 106029’30,5” E
1,9 09026’59,7” N 106029’21,6” E 09026’56,0” N 106029’28,1” E

Ngoài những điểm có độ sâu nêu trên, độ sâu đoạn luồng này đạt từ 2,0m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 250m đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,9km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 4,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu của các đoạn luồng đã thông báo nêu trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan NAGA 2 về mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

Về việc hoàn thành trục vớt tàu Hà Trung 98 và Hoa Mai 68 tại khu vực biển Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng hàng hải của Bến tạm phục vụ thi công dự án nhiệt điện BOT Vân Phong 1