Thứ bảy, 30/05/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 297/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 25 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_1912_01 đến ĐCĐA_1912_13, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 12/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 18,7km độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 570m, chiều dài khoảng 2,7km. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 3,0m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 570m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” – 140m, chiều dài khoảng 850m. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,0m trở lên nằm sát biên trái luồng, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 2,2m trở lên.
  3. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” – 140m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4A” – 420m, chiều dài khoảng 580m. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 1,7m trở lên nằm sát biên trái luồng, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 2,1m trở lên.
  4. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “4A” – 420m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” – 280m, chiều dài khoảng 1,4km. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,2m trở lên.
  5. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” – 280m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “6A” – 110m, chiều dài khoảng 2,5km. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,5m trở lên.
  6. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “6A” – 110m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” + 150m, chiều dài khoảng 2,9km. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,1m trở lên.
  1. Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” + 150m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “9” + 150m, chiều dài khoảng 1,1km. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 2,5m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “9” + 150m, đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 390m, chiều dài khoảng 800m. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 3,0m trở lên.
  3. Đoạn luồng hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 290m, đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,8km. Độ sâu nhỏ nhất đạt từ 4,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu của các đoạn luồng đã thông báo nêu trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Điều chỉnh 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Phước Mai

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “4A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ