Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 9 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 12 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_2005_01 đến ĐCĐA_2005_13, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 6/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 18,5km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến thượng lưu phao BHHH số “2” + 800m, chiều dài khoảng 2,6km, độ sâu đạt 3,5m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “2” + 800m đến phao BHHH số “4”, chiều dài khoảng 1,1km, độ sâu đạt 2,2m trở lên.
  3. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” đến hạ lưu phao BHHH số “4A” – 220m, chiều dài khoảng 0,9km, độ sâu đạt 1,6m trở lên.
  4. Đoạn luồng từ hạ lưu phao BHHH số “4A” – 220m đến thượng lưu phao BHHH số “9” + 70m, chiều dài khoảng 7,2km, độ sâu ở giữa tim luồng 2,0m, độ sâu đạt 1,8m trở lên.
  5. Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “9” + 70m đến hạ lưu phao BHHH số “12” – 140m, chiều dài khoảng 1,0km, độ sâu đạt 3,2m trở lên.
  6. Đoạn luồng từ hạ lưu phao BHHH số “12” – 140m đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 5,7km, độ sâu đạt 4,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công công trình nạo vét khu nước trước cảng SPCT

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Về việc sự cố Sà lan số hiệu SG 6737 dôi dạt từ vùng biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hướng về vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai – 150m)