Chủ nhật, 24/01/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 305/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 26 – 2020

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_2012_01 đến ĐCĐA_2012_13, tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 18,7km, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 650m, chiều dài khoảng 2,6km, độ sâu đạt 3,0m.
  2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 650m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 250m, chiều dài khoảng 400m, độ sâu đạt 2,0m.
  3. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 250m đến khu vực phao báo hiệu hàng hải số “4A”, chiều dài khoảng 1,7km, độ sâu đạt 1,1m.
  4. Đoạn luồng từ khu vực phao báo hiệu hàng hải số “4A” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” + 300m, chiều dài khoảng 6,8km, độ sâu đạt 1,8m.
  5. 5. Đoạn luồng từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” + 300m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “9” – 150m, chiều dài khoảng 640m, độ sâu đạt 2,6m.
  6. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “9” – 150m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 100m, chiều dài khoảng 1,2km, độ sâu đạt 3,0m.
  7. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 100m đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,7km, độ sâu đạt 4,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu của các đoạn luồng đã thông báo nêu trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng VIETSOVPETRO, luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu