Chủ nhật, 06/12/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 255/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  04 tháng  11 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”)

TVH – 13 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “21”

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SH_2010_01 đến SH_2010_09, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 10/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn cửa Định An (từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” – mở rộng tìm hướng tuyến lạch sâu) có chiều dài khoảng 18,5km, bề rộng luồng 100m:

- Đoạn từ phao BHHH số “0” đến thượng lưu phao BHHH số “2” + 900m, chiều dài khoảng 2,6km, độ sâu đạt 3,3m trở lên.

- Đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “2” + 900m đến thượng lưu phao BHHH số “4A” + 800m, chiều dài khoảng 2,9km, độ sâu đạt 1,0m trở lên.

- Đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “4A” + 800m đến hạ lưu phao BHHH số “6A” – 300m, chiều dài khoảng 2,3km, độ sâu đạt 2,3m trở lên.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “6A” – 300m đến thượng lưu phao BHHH số “10” + 520m, chiều dài khoảng 3,6km, độ sâu đạt 1,8m trở lên.

- Đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “10” + 520m đến hạ lưu phao BHHH số “12” – 490m, chiều dài khoảng 1,2km, độ sâu đạt 3,0m trở lên.

- Đoạn từ hạ lưu phao BHHH số “12” – 490m đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 5,9km, độ sâu đạt 4,0m trở lên.

  1. Đoạn từ phao BHHH số “16” đến phao BHHH số “21” có chiều dài khoảng 13,4km, bề rộng luồng 200m: Độ sâu đạt 4,9m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ cầu cảng số 2 mở rộng, cảng Long Bình Tân

Độ sâu luồng Đồng Nai

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”cảnh báo cho tàu thuyền hành trình qua khu vực sà lan bị chìm và phục vụ công tác thi công trục vớt sà lan trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Điều chỉnh vị trí 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và chấm dứt hoạt động điều tiết đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ.

Về việc thiết lập mới báo hiệu khống chế tuyến cáp điện ngầm 110kV vượt biển Hà Tiên – Phú Quốc