Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:  65/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2021

       THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

TVH – 03 – 2021

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_2102_01 đến ĐCĐA_2102_13, tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 2/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 m, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải (BHHH) số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 18,7 km, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “3” – 590 m, chiều dài khoảng 2,7 km, độ sâu đạt 3,0 m.
  2. Đoạn luồng từ phao BHHH số “3” – 590 m đến phao BHHH số “3” – 90 m, chiều dài khoảng 500 m, độ sâu đạt 2,0 m.
  3. Đoạn luồng từ phao BHHH số “3” – 90 m đến phao BHHH số “4A” + 110 m, chiều dài khoảng 1,7 km, độ sâu đạt 0,8 m nằm sát biên phải luồng, độ sâu tại tim luồng đạt 1,2 m.
  4. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4A” + 110 m đến phao BHHH số “10” + 320 m, chiều dài khoảng 6,1 km, độ sâu đạt 1,6 m.
  5. Đoạn luồng từ phao BHHH số “10” + 320 m đến phao BHHH số “9” – 210 m, chiều dài khoảng 560 m, độ sâu đạt 2,6 m.
  6. Đoạn luồng từ phao BHHH số “9” – 210 m đến phao BHHH số “12” – 160 m, chiều dài khoảng 1,3 km, độ sâu đạt 3,0 m.
  7. Đoạn luồng từ phao BHHH số “12” – 160 m đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 5,8 km, độ sâu đạt 4,0 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống BHHH dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu của các đoạn luồng đã thông báo nêu trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp Đoạn luồng từ ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè đến Vũng quay tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 1.500DWT, 2.500DWT và phân đoạn 15 – Cảng PTSC Phú Mỹ

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp