Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:210/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

TVH – 14 – 2021

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:    Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐCĐA_2108_01 đến ĐCĐA_21028_13, tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 8/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 m, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải (BHHH) số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 18,7 km, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “1” + 990 m, chiều dài khoảng 2,7 km, độ sâu đạt 3,0 m.
  2. Đoạn luồng từ phao BHHH số “1” + 990 m đến phao BHHH số “4A” + 450 m, chiều dài khoảng 2,5 km, độ sâu đạt 0,8 m.
  3. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4A” + 450 m đến phao BHHH số “6A” – 340 m, chiều dài khoảng 2,6 km, độ sâu đạt 2,0 m.
  4. Đoạn luồng từ phao BHHH số “6A” – 340 m đến phao BHHH số “6A” – 44 m, chiều dài khoảng 300 m, độ sâu đạt 1,8 m.
  5. Đoạn luồng từ phao BHHH số “6A” – 44 m đến phao BHHH số “10” – 410 m, chiều dài khoảng 2,2 km, độ sâu đạt 2,0 m.
  6. Đoạn luồng từ phao BHHH số “10” – 410 m đến phao BHHH số “10” + 180 m, chiều dài khoảng 590 m, độ sâu đạt 1,6 m nằm sát biên luồng phải, độ sau giữa tim luồng đạt 1,9 m.
  7. Đoạn luồng từ phao BHHH số “10” + 180 m đến phao BHHH số “9” – 200 m, chiều dài khoảng 750 m, độ sâu đạt 2,1 m.
  8. Đoạn luồng từ phao BHHH số “9” – 200 m đến phao BHHH số “12” – 376 m, chiều dài khoảng 1,0 km, độ sâu đạt 3,1 m.
  9. Đoạn luồng từ phao BHHH số “12” – 376 m đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 6,1 km, độ sâu đạt 4,0 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống BHHH dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu của các đoạn luồng đã thông báo nêu trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

Về việc tàu cá LA 20242 bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa