Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

TVH – 20 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SH_1803_01 đến SH_1810_09, tỷ lệ 1/5000; báo cáo kết quả khảo sát số 1414/BC-XNKSHHMN ngày 22/10/2018 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 10/2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn cửa Định An (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”) có chiều dài khoảng 17,7km, chiều rộng đáy luồng 100m:

- Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 610m, chiều dài khoảng 2,1km, độ sâu đạt 3,0m trở lên.

- Đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3” – 610m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4”+ 220m, chiều dài khoảng 1,2km, độ sâu đạt 2,1m trở lên.

- Đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4”+ 220m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6” + 1050m, chiều dài khoảng 2,0km, độ sâu đạt 1,1m trở lên.

- Đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “6” + 1050m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “7”- 580m, chiều dài khoảng 2,6km, độ sâu đạt 2,1m trở lên.

- Đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “7”- 580m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” – 120m, chiều dài khoảng 1,4km, độ sâu đạt 1,2m trở lên.

- Đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “10” – 120m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng số “9” – 260, chiều dài khoảng 1,6km, độ sâu đạt 2,4m trở lên.

- Đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng số “9” – 260 đến phao báo hiệu hàng hải số “12”, chiều dài khoảng 1,4km, độ sâu đạt 3,0m trở lên.

- Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “12” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,4km, độ sâu đạt 4,0m trở lên.

  1. Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “16” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m, có chiều rộng đáy luồng thiết kế rộng 200m, chiều dài khoảng 14,1km, độ sâu đạt 3,9m trở lên.
  2. Chướng ngại vật trên luồng:

- Tồn tại đáy cá nằm bên phải luồng, ở thượng lưu phao số “26” + 440m, lấn luồng khoảng 30m, điểm lấn luồng xa nhất có tọa độ:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
09033’40,2” N 106019’10,7” E 09033’36,6” N 106019’17,1” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các dải cạn, điểm cạn và chướng ngại vật nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải “G1” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng ODA Tân Cảng Cái Mép thuộc xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.