Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 247/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

TVH – 21 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Đoạn luồng: Từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SH_1910_01 đến SH_1910_09, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 10/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn cửa Định An (từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”) có chiều dài khoảng 18,7km, chiều rộng đáy luồng rộng 100m:

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến thượng lưu phao BHHH số “2” + 730m, chiều dài khoảng 2,6km, độ sâu đạt 3,1m trở lên.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “2” + 730m đến thượng lưu phao BHHH số “4A” + 400m, chiều dài khoảng 2,7km, độ sâu đạt 1,9m trở lên.

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “4A” + 400m đến thượng lưu phao BHHH số “6A” +180m, chiều dài khoảng 3,1km, độ sâu đạt 2,2m trở lên.

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “6A” +180m đến hạ lưu phao BHHH số “10” – 700m, chiều dài khoảng 1,8km, độ sâu đạt 2,5m trở lên.

- Đoạn luồng từ hạ lưu phao BHHH số “10” – 700m đến thượng lưu phao BHHH số “9” + 100m, chiều dài khoảng 1,9km, độ sâu đạt 2,1m trở lên.

- Đoạn luồng từ hạ lưu phao BHHH số “9” + 100 đến phao BHHH số “12”, chiều dài khoảng 1,2km, độ sâu đạt 3,0m trở lên.

- Đoạn từ phao BHHH số “12” đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 5,4km, độ sâu đạt 4,0m trở lên.

  1. Đoạn từ phao BHHH số “16” đến thượng lưu phao BHHH số “21” + 1430m, có chiều rộng đáy luồng thiết kế rộng 200m, chiều dài khoảng 14,3km, độ sâu đạt 4,6m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Chút – tỉnh Khánh Hòa

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “13” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu