Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

HCM–54– 2019

Vùng biển: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐN_1911_01 đền ĐN_1911_07, tỷ lệ 1/5000; các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn 1: tiếp nối luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu tại Nhà Bè, bắt đầu từ mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu có chiều dài 9,5km, chiều rộng đáy luồng 150m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m trở lên.
  2. Đoạn 2: từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150m) có chiều dài 26,2km, chiều rộng đáy luồng 150m (đoạn luồng qua khu vực cầu Long Thành dài khoảng 1,0km, với 02 khoang thông thuyền, mỗi khoang rộng 60m) như sau:

-  Đoạn từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến phao báo hiệu hàng số “15”, có chiều dài khoảng 1,7km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 10,2m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,7m trở lên.

- Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “15”, đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “14” -400m, có chiều dài khoảng 6,5km, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,7m.

- Đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “14” -400m, đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 2,0km, có độ sâu nhỏ nhất giữa tim luồng đạt 7,9m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,1m sát biên phải luồng.

- Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “16”, đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “26” +1,1km, có chiều dài khoảng 6,2 km, có độ sâu nhỏ nhất đạt 8,4m.

- Đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “26” +1,1km, đến phao báo hiệu hàng hải số “41”, có chiều dài khoảng 6,0km, có độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 4,5m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,3m.

- Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “41”, đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150m), chiều dài khoảng 3,7km như sau:

+ Tồn tại bãi đá ngầm nằm bên trái luồng, giữa cặp phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “E1”, “E2”, bãi đá ngầm lấn luồng xa nhất 48m, độ sâu nhỏ nhất của bãi đá ngầm lấn luồng đạt 1,2m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu

(m)

Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1,2 10°52’12,1″N 106°50’37,1″E 10°52’08,4″N 106°50’43,6″E

+ Ngoài bãi đá ngầm nêu trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 4,2m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 01 (phía trước bến cảng Cát Lái) được thiết kế là đường tròn đường kính 356m, tâm V1 tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10°45’49,3” N 106°48’04,7” E 10°45’45,6” N 106°48’11,2” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,7m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 02 (tại khu vực ngã ba rạch Ông Nhiêu) được thiết kế là đường tròn đường kính 300m, tâm V2 tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 10°46’54,2” N 106°49’09,4” E 10°46’50,5” N 106°49’15,9” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,5m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 03 (phía trước bến cảng Đồng Nai) được thiết kế là ½ đường tròn đường kính 300m, tâm V3 tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V3 10°53’51,5” N 106°50’17,9 E 10°53’47,8” N 106°50’24,4” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,4m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Đồng Nai căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các chướng ngại vật nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hàng hải TP.HCM và Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai./.

 

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2” thuộc công trình Xây dựng cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Về việc thanh thải đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu