Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 18 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ bình đồ đo sâu ký hiệu QN_1810_01; QN_1810_02, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 10 năm 2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,2m.
  2. Trong phạm vi khảo sát vùng nước vũng quay tàu giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m, tâm vũng quay tàu có tọa độ:
Tâm vũng quay Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“O” 13o46’44,7” N 109o14’52,0” E 13o46’41,0” N 109o14’58,5” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Quy Nhơn (khu neo đậu Đầm Thị Nại – Cảng Quy Nhơn) có chiều dài khoảng 2,2km, chiều rộng 110m, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
TN1 13o46’49,9”N 109o14’50,4”E 13o46’46,1”N 109o14’56,9”E
TN2 13o47’01,6”N 109o14’38,4”E 13o46’57,9”N 109o14’44,9”E
TN3 13o47’15,3”N 109o14’19,3”E 13o47’11,5”N 109o14’25,8”E
TN4 13o47’29,5”N 109o14’11,7”E 13o47’25,8”N 109o14’18,2”E
TN5 13o47’39,5”N 109o14’08,3”E 13o47’35,8”N 109o14’14,8”E
TN6 13o47’59,0”N 109o14’10,5”E 13o47’55,3”N 109o14’17,0”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,2m.


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến, vũng quay tàu và tuyến luồng vào cảng Tân cảng Giao Long

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu