Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 63/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong

CTH – 01 – 2020

  • Vùng biển: Thành phố Cần Thơ
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 523/DKMK-KHĐT ngày 03/4/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong, chiều rộng luồng 60m, tim tuyến luồng được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
TL1 09o58’57,90”N 105o50’16,35”E 09o58’54,27”N 105o50’22,78”E
TL2 09o59’53,73”N 105o49’22,26”E 09o59’50,10”N 105o49’28,69”E
TL3 10o00’31,55”N 105o48’56,35”E 10o00’27,92”N 105o49’02,78”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,8m.

  Số liệu thông báo hàng hải căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ MK01_04_20 đến MK11_04_20 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Thăng Long – Đông Đô ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Độ sâu vùng neo đậu, vũng quay tàu cầu cảng 2.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu dự trữ SSCĐ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “107”, “109” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về độ sâu vùng nước neo đậu bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang