Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

DOT – 01 – 2015

Vùng biển: tỉnh Đồng Tháp.

Tên luồng: luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 788/BC-XNKSHHMN ngày 20/8/2015 và bình đồ độ sâu ký hiệu SADEC_1507, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 7/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp có chiều dài 1,0km, chiều rộng 600m, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Điểm đầu 10019’23,6” N 105045’33,5” E 10019’20,0” N 105045’40,0” E
Điểm cuối 10019’50,7” N 105045’14,0” E 10019’47,1” N 105045’20,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 7,4m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp chọn lựa tuyến hành hải tận dụng độ sâu tự nhiên được thông báo để đảm bảo an toàn hành hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Hoạt động khảo sát dòng chảy tại lô 05-2/10 và Lô 136, thềm lục địa Việt Nam