Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 174/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

DOT – 01 – 2018

Vùng biển: tỉnh Đồng Tháp.

Tên luồng: luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu SADEC_1908, tỷ lệ 1/2000; báo cáo kết quả khảo sát số 1077/BC-XNKSHHMN ngày 19/8/2019 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8/2018 và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp có chiều dài 1,0km, chiều rộng 420m, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Điểm đầu 10°19’23,6” N 105°45’33,5” E 10°19’20,0” N 105°45’40,0” E
Điểm cuối 10°19’50,7” N 105°45’14,0” E 10°19’47,1” N 105°45’20,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,6m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thi công rải ống tại khu vực mỏ Bạch Hổ trong vùng biển Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Quy Nhơn

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên