Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 10 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu SGVT_1903_01 đến SGVT_1903_21, tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400m (từ cặp phao “8”, “9” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến phao số “1” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu) được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn từ cặp phao số “8”, “9” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến Mũi Nước Vận: Độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m trở lên.
  2. Đoạn từ Mũi Nước Vận đến Mũi Đèn Đỏ:

– Xuất hiện các điểm cạn 7,7m; 8,3m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
7,7 10034’59,1” N 106050’05,4” E 10034’55,4” N 106050’11,9” E
8,3 10039’16,9” N 106048’22,3” E 10039’13,2” N 106048’28,8” E
8,3 10039’53,0” N 106047’44,8” E 10039’49,4” N 106047’51,3” E

– Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “55” + 920m đến thượng lưu phao BHHH số “55” + 1270m, , chiều dài khoảng 350m, lấn luồng xa nhất 11m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,9m, nằm sát biên luồng.

Ngoài các điểm cạn, dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

  1. Đoạn sông Sài Gòn:

– Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “64” đến thượng lưu phao BHHH số “64” + 350m, chiều dài khoảng 350m, lấn luồng xa nhất 82m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 8,4m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,0m.

– Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “77” đến thượng lưu phao BHHH số “77” + 650m, chiều dài khoảng 650m, lấn luồng xa nhất 51m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,9m.

– Xuất hiện các điểm cạn 8,4m; 7,5m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
8,4 10045’19,2” N 106044’39,4” E 10045’15,5” N 106044’45,8” E
8,4 10045’24,0” N 106044’45,4” E 10045’20,4” N 106044’51,9” E
8,4 10045’30,2” N 106044’49,5” E 10045’26,5” N 106044’55,9” E
7,5 10045’50,4” N 106044’59,2” E 10045’46,8” N 106045’05,7” E
8,4 10046’34,7” N 106044’41,5” E 10046’31,1” N 106044’47,9” E

Ngoài các điểm cạn, dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

  1. Vũng Quay tàu VQ1 và VQ2:

- Vũng quay tàu VQ1: Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, tồn tại dải cạn bên phía bờ phải, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất khoảng 42m, độ sâu nhỏ nhất là 4,2m.

- Vũng quay tàu VQ2: Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ2 tại khu nước đối diện với Kênh Tẻ, tồn tại dải cạn nằm phía bờ phải, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất khoảng 70m, độ sâu nhỏ nhất là 6,4m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ  độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có các biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý các điểm cạn, dải cạn nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Kéo giàn khoan KS Java Star 2 từ vùng neo H19-Vũng Tàu đến Lô 01&02 để sửa giếng RBB-5P

Độ sâu khu nước trước cảng Trạm nghiền Xi măng Cẩm Phả