Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 43 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SR_1810_01 đến SR_1810_22, tỷ lệ 1/5000; báo cáo kết quả khảo sát số 1414/BC-XNKSHHMN ngày 22/10/2018 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 10/2018 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16”, chiều dài khoảng 17,9km, chiều rộng đáy luồng 160m:

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 910m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “6” – 200m, chiều dài khoảng 1,5km, lấn luồng xa nhất 88m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 9,2m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,0m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” – 1040m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” – 360m, chiều dài khoảng 680m, lấn luồng xa nhất 23m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,5m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” – 360m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” + 840m, chiều dài khoảng 1,2km, lấn luồng xa nhất 130m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 9,1m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 3,8m nằm sát biên luồng, cách biên luồng khoảng 1,1m.

- Xuất hiện điểm cạn 9,3m; 9,2m; 9,1m; 9,4m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,3 10018’00,3” N 106054’09,9” E 10017’56,6” N 106054’16,4” E
9,2 10018’01,6” N 106054’08,5” E 10017’58,0” N 106054’14,9” E
9,1 10018’02,8” N 106054’07,0” E 10017’59,1” N 106054’13,4” E
9,4 10018’04,1” N 106054’05,1” E 10018’00,4” N 106054’11,5” E
9,4 10018’05,7” N 106054’03,1” E 10018’02,0” N 106054’09,5” E

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “9”, “10” – 620m đến hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “13”, “14” – 770m, chiều dài khoảng 4,37km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 9,0m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,8m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “13”, “14” – 770m đến thượng lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “13”, “14” + 790m, chiều dài khoảng 1,56km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,0m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,9m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “13”, “14” + 790m đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16”, chiều dài khoảng 1,72km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 7,1m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,0m.

Ngoài những điểm cạn và dải cạn nêu trên độ sâu đạt 9,5m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16” ” đến thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), chiều dài khoảng 39,7km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 120m:

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16” đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “21”, “22”, chiều dài khoảng 7,9km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 6,5m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 6,4m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “21”, “22” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “27” + 600m, chiều dài khoảng 7,7km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,0m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,4m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “29” + 230m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “37” – 520m, chiều dài khoảng 8,4km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 7,4m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 6,0m.

- Dải cạn chắn ngang luồng luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “51” + 270m đến phao báo hiệu hàng hải số “60”, chiều dài khoảng 970m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,9m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,6m.

- Xuất hiện điểm cạn 9,3m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,3 10038’34,3” N 106045’38,1” E 10038’30,6” N 106045’44,6” E

Ngoài những điểm cạn và dải cạn nêu trên độ sâu đạt 9,5m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) đến thượng lưu bến cảng Tân cảng Hiệp Phước, chiều dài khoảng 1,9km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 120m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,1m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,7m nằm sát biên luồng.
  2. Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè), chiều dài khoảng 7,1m, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 150m:

- Dải cạn chắn ngang luồng, kéo dài từ thường lưu phao báo hiệu hàng hải số “71” + 120m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “74” – 270m, chiều dài khoảng 2,5km, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 6,6m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 6,3m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng, tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, chiều dài khoảng 160m, lấn luồng xa nhất 120m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,4m nằm sát biên luồng.

Ngoài các dải cạn nêu trên, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm cạn, dải cạn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LC”, “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

Về việc thi công cải tạo, mở rộng Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1”, “2”, “4”, “6”, “K3”, “K8” luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng Xăng dầu K662 tại Ba Ngòi, Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1” thuộc công trình Xây dựng nhà máy Number One Hậu Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn