Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 111/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 19 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SR_1905_01 đến SR_1905_19, tỷ lệ 1/5000; bình đồ độ sâu ký hiệu từ SR_1905_20 đến SR_1905_26 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16”, chiều dài khoảng 17,9km, chiều rộng đáy luồng 160m:

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 1100m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “6” – 870m, chiều dài khoảng 610m, lấn luồng xa nhất 70m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 9,3m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,3m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “6” – 870m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” + 270m, chiều dài khoảng 690m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,9m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 2,8m nằm sát biên luồng.

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” + 270m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” + 840m, chiều dài khoảng 570m, lấn luồng xa nhất 15m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,8m.

- Xuất hiện điểm cạn 9,3m; 9,3m; tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,3 10018’02,5” N 106054’07,1” E 10017’58,8” N 106054’13,5” E
9,3 10018’32,5” N 106054’34,4” E 10018’28,8” N 106053’40,8” E

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “9”, “10” – 1050m đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12”, chiều dài khoảng 2,9km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,9 m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,7m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16”, chiều dài khoảng 5,0km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,0m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,4m.

Ngoài những điểm cạn và dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 9,5m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16” ” đến thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT), chiều dài khoảng 39,7km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 120m:

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “15”, “16” đến cặp phao báo hiệu hàng hải số “21”, “22”, chiều dài khoảng 7,9km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 7,6m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 6,9m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ cặp phao báo hiệu hàng hải số “21”, “22” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “27” + 266m, chiều dài khoảng 7,3km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,7m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,2m.

- Xuất hiện 02 điểm cạn 9,4m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
9,4 10028’40,7” N 106045’04,4” E 10028’37,1” N 106045’10,8” E
9,4 10028’43,2” N 106045’03,4” E 10028’39,5” N 106045’09,8” E

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “29” + 440m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “37” – 480m, chiều dài khoảng 8,4km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 6,9m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 6,2m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “51” + 50m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “60” + 260m, chiều dài khoảng 1,4km, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 8,3m.

Ngoài những điểm cạn và dải cạn nêu trên độ sâu đạt 9,5m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ thượng lưu Bến cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) đến thượng lưu bến cảng Tân cảng Hiệp Phước, chiều dài khoảng 1,9km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 120m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,0m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,2m nằm sát biên luồng.
  2. Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè), chiều dài khoảng 7,1m, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 150m:

- Dải cạn chắn ngang luồng, kéo dài từ phao báo hiệu hàng hải số “71” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “74” – 300m, chiều dài khoảng 2,5km, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 5,2m.

- Dải cạn nằm bên phải luồng, tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, chiều dài khoảng 260m, lấn luồng xa nhất 170m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,4m nằm sát biên luồng.

Ngoài các dải cạn nêu trên, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm cạn, dải cạn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc hoàn thành di dời tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vinalines Hậu Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

Về việc thiết lập mới 02 phao “S1”, “S2” báo hiệu vùng nước thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.