Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 192/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 51 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI_1909_01 đến SDI_1909_12 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 9/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, có chiều dài khoảng 16,6km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải vào đến cảng Vietsovpetro) có chiều dài khoảng 7,5km, chiều rộng luồng 100,0m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu 6,7m; 6,8m; 6,9m tại các vị trí có tọa độ:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,7 10°23’57,2” N 107°03’26,4” E 10°23’53,5” N 107°03’32,9” E
6,8 10°23’54,5” N 107°03’27,7” E 10°23’50,8” N 107°03’34,1” E
6,8 10°23’54,8” N 107°03’29,4” E 10°23’51,2” N 107°03’35,9” E
6,7 10°23’54,5” N 107°03’29,4” E 10°23’50,8” N 107°03’35,8” E
6,8 10°23’53,2” N 107°03’37,5” E 10°23’49,5” N 107°03’43,9” E
6,9 10°23’53,5” N 107°03’37,5” E 10°23’49,9” N 107°03’43,9” E
6,9 10°23’53,9” N 107°03’37,5” E 10°23’50,2” N 107°03’43,9” E

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “3” + 290m đến thượng lưu phao BHHH số “3” + 890m, chiều dài khoảng 600m, lấn luồng xa nhất 35m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,6m trở lên.

- Xuất hiện điểm độ sâu 6,8m tại các vị trí có tọa độ:

Độ Sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,8 10°23’48,8” N 107°04’36,6” E 10°23’45,1” N 107°04’43,1” E

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao BHHH số “6” + 70m đến thượng lưu phao BHHH số “6” + 620m, chiều dài khoảng 550m, lấn luồng xa nhất 33m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,6m trở lên.

Ngoài những điểm độ sâu, dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 7,0m trở lên.

  1. Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200m có chiều dài khoảng 2,0km, chiều rộng luồng 80m như sau:

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng phao BHHH số “8” + 110m đến thượng lưu phao BHHH số “8” + 400m, chiều dài khoảng 290m, lấn luồng xa nhất 15m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,3m trở lên.

Ngoài dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 5,8m trở lên.

  1. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây Khế có chiều dài khoảng 7,1km, chiều rộng luồng 80m như sau:

- Dải cạn nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu phao số “16” + 120m đến thượng lưu phao số “16” + 340m, chiều dài khoảng 220m, lấn luồng xa nhất 21m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,9m trở lên.

Ngoài dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 4,7m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải cạn nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công Cảng Posco SS-Vina, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SPCT

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Chim Sáo và mỏ Dừa ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.