Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   71 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  19  tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 12 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI_2103_01 đến SDI_2103_12 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 03/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), có chiều dài khoảng 16,6 km, độ sâu bằng mét được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải vào đến cảng Vietsovpetro) có chiều dài khoảng 7,5 km, chiều rộng luồng 100,0 m:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “4” – 320 m đến phao BHHH số “4” + 430 m, chiều dài khoảng 750 m, lấn luồng xa nhất 30 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,3 m nằm sát biên luồng.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “3” – 100 m đến phao BHHH số “3” + 1300 m, chiều dài khoảng 1,4 km, lấn luồng xa nhất 40 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,3 m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu 6,9 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,9 10°23’48,7” N 107°04’20,8” E 10°23’45,1” N 107°04’27,3” E
6,9 10°23’48,2” N 107°04’25,7” E 10°23’44,5” N 107°04’32,2” E

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “6” – 20 m đến phao BHHH số “6” + 130 m, chiều dài khoảng 150 m, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5 m nằm sát biên luồng.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “5” đến phao BHHH số “8” -120 m, chiều dài khoảng 830 m, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 6,9 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,2 m.

Ngoài các điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 7,0m trở lên.

  1. Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m có chiều dài khoảng 2,0 km, chiều rộng luồng 80 m, như sau:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “8” đến phao BHHH số “8” + 450 m, chiều dài khoảng 450 m, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,3 m nằm rải rác.

- Xuất hiện điểm độ sâu 5,7 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,7 10°23’45,7” N 107°05’56,3” E 10°23’42,0” N 107°06’02,7” E

Ngoài điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 5,8 m trở lên.

  1. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m đến ngã ba sông Cây Khế có chiều dài khoảng 7,1 km, chiều rộng luồng 80 m như sau:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “16” + 150 m đến phao BHHH số “18” – 50 m, chiều dài khoảng 430 m, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,9 m nằm sát biên luồng.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 4,7 m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (vị trí mỏ số 2)

Về thông số kỹ thuật sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2021

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “1Y”, “2Y”, “3Y”, “4Y”, “5Y” luồng hàng hải Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong