Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   71 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  19  tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 12 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI_2103_01 đến SDI_2103_12 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 03/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), có chiều dài khoảng 16,6 km, độ sâu bằng mét được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải vào đến cảng Vietsovpetro) có chiều dài khoảng 7,5 km, chiều rộng luồng 100,0 m:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “4” – 320 m đến phao BHHH số “4” + 430 m, chiều dài khoảng 750 m, lấn luồng xa nhất 30 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,3 m nằm sát biên luồng.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ phao BHHH số “3” – 100 m đến phao BHHH số “3” + 1300 m, chiều dài khoảng 1,4 km, lấn luồng xa nhất 40 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,3 m.

- Xuất hiện các điểm độ sâu 6,9 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,9 10°23’48,7” N 107°04’20,8” E 10°23’45,1” N 107°04’27,3” E
6,9 10°23’48,2” N 107°04’25,7” E 10°23’44,5” N 107°04’32,2” E

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “6” – 20 m đến phao BHHH số “6” + 130 m, chiều dài khoảng 150 m, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5 m nằm sát biên luồng.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “5” đến phao BHHH số “8” -120 m, chiều dài khoảng 830 m, độ sâu nhỏ nhất tại tim luồng đạt 6,9 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,2 m.

Ngoài các điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 7,0m trở lên.

  1. Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m có chiều dài khoảng 2,0 km, chiều rộng luồng 80 m, như sau:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “8” đến phao BHHH số “8” + 450 m, chiều dài khoảng 450 m, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,3 m nằm rải rác.

- Xuất hiện điểm độ sâu 5,7 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,7 10°23’45,7” N 107°05’56,3” E 10°23’42,0” N 107°06’02,7” E

Ngoài điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 5,8 m trở lên.

  1. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m đến ngã ba sông Cây Khế có chiều dài khoảng 7,1 km, chiều rộng luồng 80 m như sau:

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “16” + 150 m đến phao BHHH số “18” – 50 m, chiều dài khoảng 430 m, lấn luồng xa nhất 20 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,9 m nằm sát biên luồng.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 4,7 m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “V1” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Thông số độ sâu của khu nước neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT thuộc cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng container

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh