Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

HCM – 08 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dừa.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDUA_2002_01 đến SDUA_2002_07, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải sông Dừa (tiếp nối luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu từ ngã ba sông Lòng Tàu  – sông Dừa – sông Ngã Bảy đến ngã ba sông Lòng Tàu – Rạch Tắc Rỗi) được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “18” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đến thượng lưu phao BHHH số “4” + 460m có chiều dài 3,5km, chiều rộng luồng 60m, độ sâu nhỏ nhất đạt 9,3m.
  2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “4” + 460m đến sông Sài Gòn có chiều dài 6,9km, chiều rộng luồng 60m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,9m.
  3. Chướng ngại vật trên luồng: Tồn tại đáy cá nằm bên phải luồng, ở thượng lưu phao BHHH số “2” + 620m, lấn luồng khoảng 52,6m, điểm lấn luồng xa nhất tại vị trí có tọa độ:
Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10o32’24,1”N 106o54’16,1”E 10o32’20,5”N 106o54’22,6”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Dừa căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý chướng ngại vật nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến Cảng KCN Đông Xuyên

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96742TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Độ sâu khu nước trước bến sà lan 1600 DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam