Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

HCM – 10 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dừa.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDUA_2101_01 đến SDUA_2101_07, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 01/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát đáy luồng hàng hải sông Dừa (tiếp nối luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu từ ngã ba sông Lòng Tàu  – sông Dừa – sông Ngã Bảy đến ngã ba sông Lòng Tàu – rạch Tắc Rỗi) có chiều dài 10,4km, chiều rộng luồng 60,0m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu bằng mét được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “18” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đến phao BHHH số “4” + 460m có chiều dài 3,5km, độ sâu đạt 9,7m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” + 460m đến sông Lòng Tàu – rạch Tắc Rỗi có chiều dài 6,9km, độ sâu đạt 9,0m trở lên.
  3. Chướng ngại vật trên luồng: Đáy cá di động nằm bên phải luồng, cách Rạch Tràm về hướng ngã ba sông Lòng Tàu – sông Dừa – sông Ngã Bảy khoảng 150,0m, lấn luồng khoảng 46,0m, điểm lấn luồng xa nhất tại vị trí có tọa độ:
Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10o32’24,5” N 106o54’16,3” E 10o32’20,8” N 106o54’22,8” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Sông Dừa căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý chướng ngại vật nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thu thập dữ liệu gió và thủy triều bằng phao nổi (FLIDAR), dự án điện gió Thăng Long Wind, ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Về việc hoàn thành di dời tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải