Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 175/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – 03 – 2019

Vùng biển: tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: luồng hàng hải Sông Tiền.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ST_1908_01 đền ST_1908_20, tỷ lệ 1/5000; báo cáo kết quả khảo sát số 1118/BC-XNKSHHMN ngày 23/8/2018 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8/2018 và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sông Tiền có chiều dài 74km, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến cống Vàm Kinh (cặp phao số “25”, “26”) có chiều dài 25km, chiều rộng luồng 80m:

- Ngoài đoạn luồng từ hạ lưu cặp phao “5”,”6” -360m đến cặp phao “17”,18” chiều dài 11,7km, độ sâu nhỏ nhất đạt 1,4m, thì độ sâu trên đoạn luồng còn lại đạt 3,0m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ cống Vàm Kinh đến thượng lưu bến cảng Mỹ Tho + 500m có chiều dài 49km, chiều rộng luồng 150m:

- Ngoài đoạn luồng từ cặp phao “25,”26” đến thượng lưu +800m, chiều dài 800m, có độ sâu nhỏ nhất đạt 2,7m, thì độ sâu trên đoạn luồng còn lại đạt từ 3,0m trở lên.

  1. Chướng ngại vật trên luồng:

- Tồn tại đáy cá nằm bên trái luồng, ở hạ lưu phao số “49”-534m, lấn luồng khoảng 21m, điểm lấn luồng xa nhất tại vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10° 18’27,7” N 106°29’14,2” E 10°18’24,1” N 106°29’20,6” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Tiền căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các chướng ngại vật nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật Luồng tàu ra vào và Khu nước trước bến 3.000DWT Cảng tạm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng dịch vụ dầu khí phân đoạn 1-7 của Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T3”, “T4”, “T5”, “T6” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp