Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  162/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

BĐH – 07 – 2020.

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 782/BC-XNKSHHMN ngày 21/7/2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ NTNV.QN_2007_01 đến NTNV.QN_2007_05, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 7/2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Quy Nhơn có chiều dài 6,3km, chiều rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 11m.
  2. Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 300m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tâm vũng quay trở tàu Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“O” 13o46’44,7”N 109o14’52,0”E 13o46’41,0”N 109o14’58,5”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các đáy cá di động và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT, P. ATHH­Nhiên

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Khu vực thi công công trình: Kéo Giàn khoan Ocean Quest

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp Cảng Quốc phòng Quân khu 7 trên sông Dinh, TP. Vũng Tàu

Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Phú Mỹ – luồng Vũng Tàu – Thị Vải