Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng đón trả hoa tiêu – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng đón trả hoa tiêu – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 28 – 2016

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ đơn đề nghị số 1312/BQLDAHH-QLDA2 ngày 06/9/2016 của Ban Quản lý Dự án Hàng hải đề nghị công bố thông báo hàng hải về việc độ sâu vùng đón trả hoa tiêu – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, kèm theo báo cáo kỹ thuật số 842/BC-XNKSHHMN nhận ngày 21/9/2016 và các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000, ký hiệu ĐTHT_1607_01 và ĐTHT_1607_02, bình đồ rà quét chuớng ngại vật ký hiệu RA.ĐTHT_1607 thực hiện hoàn thành tháng 7 năm 2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi vòng tròn có bán kính 1,0 Hải lý, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Ký hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “0” 09030’53,5” N 106034’54,3’’E 09030’49,8” N 106035’00,7’’ E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 9,1m trở lên

  1. Chướng ngại vật.

- Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi vòng tròn có bán kính 1,0 Hải lý nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

- Lưu ý: Tồn tại xác tàu chìm tại vị trí cách biên ngoài của vùng đón trả hoa tiêu khoảng 210m về phía Tây và cách phao báo hiệu hàng hải số “0” khoảng 1560m. Độ sâu nhỏ nhất tại vị trí đạt là 10,4m tính đến mực nước “số 0 hải đồ”.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc tàu CS FUHAI lắp đặt tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016