Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước khu vực trước bến Xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước khu vực trước bến Xây dựng thuộc
Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 18 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào khu bến Xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam.

Căn cứ Đơn đề nghị số 21313/LSP-DA ngày 22/4/2021 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước khu vực trước bến Xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến Xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên đim Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
8 10°28’01,9” N 107°02’13,7” E 10°27’58,3” N 107°02’20,1” E
9 10°28’03,2” N 107°02’19,7” E 10°27’59,5” N 107°02’26,2” E
10 10°28’07,5” N 107°02’24,6” E 10°28’03,8” N 107°02’31,0” E
11 10°28’08,6” N 107°02’23,6” E 10°28’04,9” N 107°02’30,0” E
12 10°28’10,8” N 107°02’26,0” E 10°28’07,1” N 107°02’32,4” E
13 10°28’09,9” N 107°02’26,9” E 10°28’06,1” N 107°02’33,3” E
14 10°28’12,1” N 107°02’28,0” E 10°28’08,5” N 107°02’34,4” E
15 10°28’14,1” N 107°02’28,0” E 10°28’10,4” N 107°02’34,5” E
21 10°28’14,6” N 107°02’26,3” E 10°28’11,0” N 107°02’32,8” E
20 10°28’07,5” N 107°02’18,3” E 10°28’03,9” N 107°02’24,8” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,9m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu LS-2021-MB1 tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Định vị SEALINK đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHH Đạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hoạt động kéo giàn khoan Ensco 109 khỏi vị trí khoan tại lô 16-1, mỏ Tê Giác Trắng, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Gas PVC Phước Thái

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.