Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước thuộc bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước thuộc bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

BTN – 13 – 2024.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vĩnh Tân.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1152/ĐN-NĐVT nhận ngày 10/6/2024 của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước thuộc bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước thuộc bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng nhập than được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN-01 11°18’34,42″N 108°48’05,77″E 11°18’30,71″N 108°48’12,19″E
KN-02 11°18’31,87″N 108°48’06,32″E 11°18’28,16″N 108°48’12,74″E
KN-03 11°18’34,33″N 108°48’18,13″E 11°18’30,62″N 108°48’24,55″E
KN-04 11°18’36,34″N 108°48’15,00″E 11°18’32,63″N 108°48’21,42″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 13,61 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng nhập dầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN-04 11°18’36,34″N 108°48’15,00″E 11°18’32,63″N 108°48’21,42″E
KN-05 11°18’37,40″N 108°48’19,90″E 11°18’33,69″N 108°48’26,32″E
KN-06 11°18’35,80″N 108°48’20,20″E 11°18’32,09″N 108°48’26,62″E
KN-07 11°18’35,10″N 108°48’17,00″E 11°18’31,39″N 108°48’23,42″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,18 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần (1).

Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu KN-NĐVT2-01/01 tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần nhận ngày 10/6/2024./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “0”, “PL3”, “PL5”, “PL6”, “PCD1”, “PCD2”, “PCD3” thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật “AP” trên vùng biển Bình Thuận