Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc

ĐOT - 01 - 2019.

Vùng biển: Tỉnh Đồng Tháp.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1221/ĐN-TCT ngày 21/5/2019 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về phạm vi khu vực vùng nước trước bến cảng Sa Đéc, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 666/BC-XNKSHHMN, bình đồ độ sâu ký hiệu BCSĐ_1905 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng 5.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°19’10,9”N 105°45’21,5”E 10°19’07,3”N 105°45’27,9”E
B 10°19’15,3”N 105°45’19,4”E 10°19’11,7”N 105°45’25,8”E
C 10°19’16,7”N 105°45’22,3”E 10°19’13,1”N 105°45’28,8”E
D 10°19’12,3”N 105°45’24,5”E 10°19’08,7”N 105°45’30,9”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,6m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước tiếp giáp với vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10°19’16,7”N 105°45’22,3”E 10°19’13,1”N 105°45’28,8”E
D 10°19’12,3”N 105°45’24,5”E 10°19’08,7”N 105°45’30,9”E
E 10°19’13,7”N 105°45’27,4”E 10°19’10,0”N 105°45’33,9”E
F 10°19’18,1”N 105°45’25,3”E 10°19’14,5”N 105°45’31,7”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,2m trở lên.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao “A”, “B” báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Nam Sông Hậu

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng số “7” luồng hàng hải Phú Quý