Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc

ĐOT - 01 - 2019.

Vùng biển: Tỉnh Đồng Tháp.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1221/ĐN-TCT ngày 21/5/2019 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về phạm vi khu vực vùng nước trước bến cảng Sa Đéc, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 666/BC-XNKSHHMN, bình đồ độ sâu ký hiệu BCSĐ_1905 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng 5.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°19’10,9”N 105°45’21,5”E 10°19’07,3”N 105°45’27,9”E
B 10°19’15,3”N 105°45’19,4”E 10°19’11,7”N 105°45’25,8”E
C 10°19’16,7”N 105°45’22,3”E 10°19’13,1”N 105°45’28,8”E
D 10°19’12,3”N 105°45’24,5”E 10°19’08,7”N 105°45’30,9”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,6m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước tiếp giáp với vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10°19’16,7”N 105°45’22,3”E 10°19’13,1”N 105°45’28,8”E
D 10°19’12,3”N 105°45’24,5”E 10°19’08,7”N 105°45’30,9”E
E 10°19’13,7”N 105°45’27,4”E 10°19’10,0”N 105°45’33,9”E
F 10°19’18,1”N 105°45’25,3”E 10°19’14,5”N 105°45’31,7”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,2m trở lên.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quy Nhơn.

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H2” luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về việc thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu vùng nước trước bến nâng cấp 2000DWT lên 5000DWT (K1, K3) và bến 5000DWT (K2) tại cảng Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai