Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000 DWT cảng Dầu Thực Vật Nhà Bè

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:172 /TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000 DWT cảng Dầu Thực Vật Nhà Bè

HCM – 48 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 59/DTV-DVC ngày 16/6/2021 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến cầu cảng 20.000 DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN 2000 Hệ tọa độ WGS 84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A 10o43’43,3”N 106o44’50,2”E 10o43’39,6”N 106o44’56,7”E
A’ 10o43’46,6”N 106o44’52,6”E 10o43’43,0”N 106o44’59,0”E
C’ 10o43’46,5”N 106o44’54,4”E 10o43’42,8”N 106o45’00,9”E
D 10o43’41,7”N 106o44’51,1”E 10o43’38,0”N 106o44’57,5”E

- Độ sâu nhỏ nhất đạt 0,1 m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN 2000 Hệ tọa độ WGS 84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
C’ 10o43’46,5”N 106o44’54,4”E 10o43’42,8”N 106o45’00,9”E
D 10o43’41,7”N 106o44’51,1”E 10o43’38,0”N 106o44’57,5”E
E 10o43’39,4”N 106o44’52,3”E 10o43’35,7”N 106o44’58,7”E
F’ 10o43’46,3”N 106o44’57,0”E 10o43’42,6”N 106o45’03,4”E

- Độ sâu nhỏ nhất đạt 1,1 m trở lên.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ KSĐH_06_21 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (1)./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa

TBHH v/v thiết lập mới 03 phao BHHH luồng Định An – Cần Thơ

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang