Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT thuộc cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 307/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT thuộc cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

TGG – 04 – 2020

  • Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 93/2020/CV-NSHGC ngày 24/12/2020 của Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và Thương mại dầu khí Nam sông Hậu Gò Công về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT thuộc cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng 20.000DWT thuộc cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°25’50,4”N 106°46’05,5”E 10°25’46,7”N 106°46’12,0”E
A2 10°25’44,4”N 106°46’11,4”E 10°25’40,7”N 106°46’17,8”E
A3 10°25’41,3”N 106°46’20,0”E 10°25’37,7”N 106°46’26,5”E
A7 10°25’54,1”N 106°46’06,6”E 10°25’50,4”N 106°46’13,1”E

Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 5,3m.

Số liệu thông báo hàng hải nêu trên căn cứ Báo cáo khảo sát địa hình số 79/2020/KSĐH kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SR01_12_20 và SR02_12_20 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và Thương mại dầu khí Nam sông Hậu Gò Công (1)./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”.

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan OCEAN GENERAL

Về việc thi công Nạo vét tuyến luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000 tấn

Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam