Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 236/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Vùng biển: Tỉnh Đồng Tháp.
DOT – 03 – 2019

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền.

Căn cứ đơn đề nghị số 443/TMDK ngày 21/10/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc đề nghị thông báo hàng hải vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10030’30,7” N 105033’33,9” E 10030’27,1” N 105033’40,3” E
B 10030’31,1” N 105033’31,3” E 10030’27,5” N 105033’37,7” E
C 10030’24,0” N 105033’34,0” E 10030’20,3” N 105033’40,4” E
D 10030’26,0” N 105033’’35,7” E 10030’22,4” N 105033’42,1” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,3m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu XDĐT_10_19 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng, bến phao BP 10.000DWT và vũng quay trở tàu – dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “P1”, “P2” “P3”, “P4”, “K1”, “K2” phục vụ thi công xây dựng cầu Phước Khánh, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Động – Trà Vinh