Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 171/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO

HCM – 37 – 2019

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 59/CV/TAFICO ngày 16/8/2019 của Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°39’11,56”N 106°44’20,11”E 10°39’07,80”N 106°44’26,54”E
B 10°39’12,88”N 106°44’21,91”E 10°39’09,21”N 106°44’28,34”E
C 10°39’09,20”N 106°44’24,87”E 10°39’05,53”N 106°44’31,29”E
D 10°39’07,78”N 106°44’23,06”E 10°39’04,12”N 106°44’29,49”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,3m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ độ sâu ký hiệu KS_03_08_19 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RQ_03_08_19 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KĐN-01”, “KĐN-02”, “KĐN-03”, “KĐN-04” cho đường ống dẫn khí vượt sông qua luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Định An – Cần Thơ năm 2012

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”