Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 67/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải

­­

VTU – 21 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ đơn đề nghị số 056/2020/CV ngày 08/04/2020 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải được giới hạn bởi các điểm tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN-2000

L0 = 106°, múi chiếu = 3°

Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10°35’29,39″ 107°01’39,41″ 10°35’25,72″ 107°01’45,83″
KN2 10°35’28,18″ 107°01’37,46″ 10°35’24,50″ 107°01’43,88″
KN3 10°35’27,71″ 107°01’41,64″ 10°35’24,03″ 107°01’48,07″
KN4 10°35’27,97” 107°01’42,06” 10°35’24,29” 107°01’48,48”
KN8 10°35’31,55” 107°01’39,78” 10°35’27,87” 107°01’46,21”
KN9 10°35’30,77” 107°01’38,53” 10°35’27,09” 107°01’44,95”
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,3m trở lên.
  • Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật.
  • Số liệu thông báo hàng hải căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu KS_04_20 tỷ lệ 1:500, bình đồ rà quét ký hiệu RQ_04_20 tỷ lệ 1:500, cùng các tài liệu khác do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam thực hiện hoàn thành tháng 4/2020.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Chim Sáo và mỏ Dừa ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

Về hoạt động nghiên cứu khoa học tại khu vực Lô dầu khí 144-145