Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HANG HÀI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 118/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng dầuNhà máy điện Phú Mỹ 2.1

VTU – 34 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1393/NĐPM-KHVT ngày 31/5/2019 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1; Báo cáo khảo sát địa hình số 744/BC-XNKSHHMN ngày 29/5/2019, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu NĐPM2.1_1905, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu vùng nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10036’29,2”N 107001’01,7”E 10036’25,5”N 107001’08,1”E
B2 10036’28,7”N 107000’55,6”E 10036’25,0”N 107001’02,1”E
B3 10036’26,1”N 107000’59,1”E 10036’22,4”N 107001’05,6”E
B4 10036’20,4”N 107001’04,5”E 10036’16,7”N 107001’11,0”E
B5 10036’19,0”N 107001’04,9”E 10036’15,4”N 107001’11,4”E
B6 10036’23,9”N 107001’05,8”E 10036’20,3”N 107001’12,2”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,6m./.
  Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP; P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng 70.000DWT và Bến Sà lan 1.500 – 2.500DWT – cảng PTSC Phú Mỹ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Thương cảng Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “13” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải