Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 237/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro

CTH – 02 – 2019

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Căn cứ Đơn đề nghị số 1539/CV-ĐK-VTXCB ngày 21/10/2019 của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh về việc công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II 15.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10°07’15,00”N 105°41’41,33”E 10°07’11,35”N 105°41’47,75”E
N2 10°07’16,59”N 105°41’41,05”E 10°07’12,93”N 105°41’47,46”E
N3 10°07’11,91”N 105°41’47,77”E 10°07’08,26”N 105°41’54,19”E
N4 10°07’11,63”N 105°41’46,17”E 10°07’07,98”N 105°41’52,59”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,03m.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu KTDTN-01 tỷ lệ 1/1000 do CN. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại Thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thế Hùng

 


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

Thi công Dự án Đường dây 22KV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu