Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  163/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

HCM – 30 – 2020

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 130-2020/HPPC ngày 07/7/2020 của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng cho tàu 40.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10038’37,48″N 106045’08,64″E 10038’33,81″N 106045’15,07″E
2 10038’40,02″N 106045’01,77″E 10038’36,35″N 106045’08,20″E
3 10038’41,61″N 106045’01,50″E 10038’37,95″N 106045’07,93″E
4 10038’38,51″N 106045’09,90″E 10038’34,84″N 106045’16,33″E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9,57m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Soài Rạp (tiếp giáp với khu nước trước cầu cảng cho tàu 40.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
3 10038’41,61″N 106045’01,50″E 10038’37,95″N 106045’07,93″E
4 10038’38,51″N 106045’09,90″E 10038’34,84″N 106045’16,33″E
5 10038’42,14″N 106045’14,35″E 10038’38,47″N 106045’20,78″E
6 10038’45,28″N 106045’00,88″E 10038’41,61″N 106045’07,31″E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 7,22m trở lên.

        Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu NTNVCNMDHP-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2020.

          Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www,vms-south,vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

             KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của Khu nước trước cảng và Vũng quay tàu của Cảng dầu – Tổng kho 168/TCHC trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Về việc thay đổi vị trí các phao báo hiệu hàng hải “T1” và “45” phục vụ thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2)

Về khu vực thi công công trình: khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét tại Vàm Ông Chuốc thuộc công trình Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016

Thi công Dự án Đường dây 22KV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.