Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Phú Đông của Công ty TNHH Phú Đông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 149/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 2  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Phú Đông của Công ty TNHH Phú Đông

HCM – 44 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 36/PDDN-2021 ngày 26/5/2021 của Công ty TNHH Phú Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Phú Đông của Công ty TNHH Phú Đông và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Phú Đông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10°41’07,96”N 106°46’11,25”E 10°41’04,29”N 106°46’17,68”E
D 10°41’08,31”N 106°46’13,50”E 10°41’04,64”N 106°46’19,93”E
E 10°41’00,22”N 106°46’20,13”E 10°40’56,55”N 106°46’26,56”E
F 10°40’58,11”N 106°46’19,32”E 10°40’54,45”N 106°46’25,75”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,41 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BVPD_21 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Thiên Bảo đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Phú Đông(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHH Đạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“A1” thuộc Công trình Kè bảo vệ khu vực xưởng nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam.

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quy Nhơn.

Về việc thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “5A”, “6”luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VIETSOVPETRO luồng Sông Dinh