Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

VTU – 40 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 954/KVT-ĐTXD ngày 18/7/2016 của Công ty Chế biến khí Vũng Tàu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu kèm theo báo cáo khảo sát địa hình và rà quét chuớng ngại vật số PGA00532016.TC5.H0.V0.DH.REV1, bình đồ độ sâu ký hiệu PGA00532016.TC5.H0.V0.DH.01 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế cảng – Kỹ thuật biển (Portcoast) thực hiện hoàn thành tháng 7 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 (60.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
A1 107001’21,5”E 10031’53,3”N 107001’28,0”E 10031’49,6”N
A2 107001’19,7”E 10031’55,0”N 107001’26,2”E 10031’51,3”N
A3 107001’28,0”E 10032’03,2”N 107001’34,5”E 10031’59,5”N
A4 107001’28,1”E 10032’00,0”N 107001’34,6”E 10031’56,3”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 12,5m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 2 (2.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
H 107001’22,0”E 10031’52,8”N 107001’28,5”E 10031’49,1”N
B 107001’19,7”E 10031’55,0”N 107001’26,2”E 10031’51,3”N
E 107001’16,3”E 10031’51,3”N 107001’22,8”E 10031’47,6”N
G 107001’18,5”E 10031’49,1”N 107001’25,0”E 10031’45,4”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 4,4m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước Bến sà lan 2.000DWT – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc triển khai dự án khảo sát và sửa chữa 09 clamp trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải

Về việc va chạm giữa sà lan chở Container và tàu THANH HẢI 18 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu