Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

VTU – 19 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 787/KTV-ĐTXD ngày 26/6/2018 của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu về việc đề nghị công bố Thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình và rà quét chướng ngại vật số PGA00802017.TC0.H1.V1.DH.REV0, bình đồ độ sâu  ký hiệu PGA00802017.TC0.H1.V1.DH.01 và PGA00802017.TC0.H1.V1.DH.02, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc và hoàn thành tháng 6 năm 2018;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 1 (60.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
A1 107001’21,5”E 10031’53,3”N 107001’28,0”E 10031’49,6”N
A2 107001’19,7”E 10031’55,0”N 107001’26,2”E 10031’51,3”N
A3 107001’28,0”E 10032’03,2”N 107001’34,5”E 10031’59,5”N
A4 107001’28,1”E 10032’00,0”N 107001’34,6”E 10031’56,3”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,41m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng số 2 (2.000DWT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
H 107001’22,0”E 10031’52,8”N 107001’28,5”E 10031’49,1”N
B 107001’19,7”E 10031’55,0”N 107001’26,2”E 10031’51,3”N
E 107001’16,3”E 10031’51,3”N 107001’22,8”E 10031’47,6”N
G 107001’18,5”E 10031’49,1”N 107001’25,0”E 10031’45,4”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,10m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng chuyên dùng dầu của công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phúc Thành

Thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo cảng Xăng Dầu Bình Định

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải