Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  135/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

VTU – 45 – 2020

  • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 796/KVT-ĐTXD ngày 24/6/2020 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Chế biến khí Vũng Tàu về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước Cầu cảng số 1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10031’53,3” N 107001’21,5” E 10031’49,6” N 107001’28,0” E
B 10031’55,0” N 107001’19,7” E 10031’51,3” N 107001’26,2” E
C 10032’03,2” N 107001’28,0” E 10031’59,5” N 107001’34,5” E
D 10032’00,0” N 107001’28,1” E 10031’56,3” N 107001’34,6” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 12,1m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước Cầu cảng số 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
H 10031’52,8” N 107001’22,0” E 10031’49,1” N 107001’28,5” E
B 10031’55,0” N 107001’19,7” E 10031’51,3” N 107001’26,2” E
E 10031’51,3” N 107001’16,3” E 10031’47,6” N 107001’22,8” E
G 10031’49,1” N 107001’18,5” E 10031’45,4” N 107001’25,0” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 4,18m trở lên.

          Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu PGA00802017.TC5.H2.V1.DH tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển khảo sát hoàn thành tháng 6 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www,vms-south,vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

             KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “T2”, “T3” khống chế khu vực thi công công trình cảng hàng hóa Quốc tế Thị Vải trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề

Phục hồi hoạt động các đăng tiêu số “31”, “54” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu

Về chướng ngại vật mới phát hiện: Tàu Thành Đạt 01 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp