Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 cảng Tân Cảng Cát Lái

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 cảng Tân Cảng Cát Lái

ĐNA – 03 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 610/ĐN-TCg ngày 09/3/2021 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi vùng nước trước cầu cảng số 4, số 5 cảng Tân Cảng Cát Lái, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CL_2102_01, CL_2102_02 tỷ lệ 1/500 và CL_2102_03, CL_2102_04 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 03/2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10⁰45’39,3” N 106⁰47’34,0” E 10⁰45’35,6” N 106⁰47’40,5” E
KN2 10⁰45’49,1” N 106⁰47’54,1” E 10⁰45’45,4” N 106⁰48’00,5” E
KN3 10⁰45’48,1” N 106⁰47’55,6” E 10⁰45’44,4” N 106⁰48’02,0” E
KN4 10⁰45’37,6” N 106⁰47’33,9” E 10⁰45’33,9” N 106⁰47’40,4” E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,3 m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng hàng hải, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN3 10⁰45’48,1” N 106⁰47’55,6” E 10⁰45’44,4” N 106⁰48’02,0” E
KN4 10⁰45’37,6” N 106⁰47’33,9” E 10⁰45’33,9” N 106⁰47’40,4” E
KN5 10⁰45’33,9” N 106⁰47’33,7” E 10⁰45’30,3” N 106⁰47’40,1” E
KN6 10⁰45’46,3” N 106⁰47’58,3” E 10⁰45’42,6” N 106⁰48’04,8” E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,4 m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Tàu Toàn Thắng 36 bị chìm

Về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải