Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  31/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt

KHA – 02 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số 06/CV ngày 26/01/2021 của Công ty TNHH Kỹ thuật cao cấp biển về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDMC_2101, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2021 và theo đề nghị của trưởng phòng an toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 12°12’56.5”N 109°12’35.1”E 12°12’52.8”N 109°12’41.6”E
A2 12°13’03.1”N 109°12’40.5”E 12°12’59.4”N 109°12’47.0”E
A3 12°13’00.1”N 109°12’44.3”E 12°12’56.4”N 109°12’50.8”E
A4 12°12’53.5”N 109°12’39.0”E 12°12’49.8”N 109°12’45.4”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 3,4m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Công ty TNHH Kỹ thuật cao cấp biển (1)./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHH.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “E” luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn dầu khí Lô 125, 126 thềm lục địa Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước