Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Kho cảng đầu mối xăng dầu Phước Khánh(PETIMEX)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 274/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng11 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Kho cảng đầu mối xăng dầu Phước Khánh(PETIMEX)

HCM  –  64 – 2020

Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:   Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 951/CSG-DACT ngày 16/11/2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petrimex) về việc đề nghị công bố thông báo hàng độ sâu vùng nước trước Kho cảng đầu mối xăng dầu Phước Khánh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10o40’49,0”N 106o46’28,7”E 10o40’45,3”N 106o46’35,1”E
B 10o40’48,9”N 106o46’29,4”E 10o40’45,3”N 106o46’35,8”E
C 10o40’41,6”N 106o46’35,0”E 10o40’37,9”N 106o46’41,4”E
D 10o40’39,4”N 106o46’32,5”E 10o40’35,7”N 106o46’39,0”E
E 10o40’47,3”N 106o46’26,5”E 10o40’43,7”N 106o46’32,9”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,53m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước phần luồng trước cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D 10o40’39,4”N 106o46’32,5”E 10o40’35,7”N 106o46’39,0”E
E 10o40’47,3”N 106o46’26,5”E 10o40’43,7”N 106o46’32,9”E
F 10o40’43,2”N 106o46’20,9”E 10o40’39,5”N 106o46’27,4”E
G 10o40’41,6”N 106o46’23,0”E 10o40’37,9”N 106o46’29,4”E
H 10o40’37,6”N 106o46’30,5”E 10o40’34,0”N 106o46’36,9”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,66m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu PJA20201021.TC6.H0.V0.DH, tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2020.

  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petrimex)([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về việc khảo sát lắp đặt 02 cover bảo vệ 02 mặt bích tuyến ống khí Rạng Đông – Bạch Hồ gần Riser Block CCP Bạch Hổ

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Hải Thạch Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh Lô 05-03 ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.