Chủ nhật, 24/01/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link Giai đoạn 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  295/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  17  tháng 12  năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link Giai đoạn 1

VTU  –  71 – 2020

Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:   Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị GML/DG/20/85 ngày 15/12/2020 của Công ty cổ phần cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu vũng quay trở tàu cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link Giai đoạn 1 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VQT-GDEPT tỷ lệ 1/2000; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_VQT-GDEPT tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính D=580m, tâm O1’ tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O1’ 10029’54,9” N 106059’46,6” E 10029’51,2” N 106059’53,1” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi đường tròn có tâm tại vị trí có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

Về việc tàu kéo SG – 3762 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp