Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 260/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16  tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

HCM  –  59 – 2020

Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:   Luồng hàng hải Đồng Tranh-Gò Gia.

Căn cứ Đơn đề nghị số 10/BVP-2020 ngày 12/11/2020 của Công ty cổ phần Bảo Việt Phát về việc đề nghị công bố thông báo hàng vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 3889/CHHVN-KHĐT ngày 21/10/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc điều chỉnh vị trí vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh– Gò Gia.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia được giới hạn bởi đường tròn đường kính D=500m, tâm VQDC tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VQDC 10033’30,5” N 106059’02,4” E 10033’26,9” N 106059’08,8” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 13,8m.

  1. 2. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật vũng quay tàu trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia được giới hạn bởi đường tròn có tâm tại vị trí tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu từ VQDC tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu từ RQVQDC tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Bảo Việt Phát (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H2” “H3”, “H4”, “M1”, “M2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo ĐT1 (BP1), ĐT2 (BP2), ĐT3 (BP3) và ĐT9 (TL09) của Tổng công ty cổ phần đường sông miền Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng Bến cảng Thị Nại

Về thông số độ sâu khu nước trước bến và luồng dẫn trước cảng than của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.