Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

TVH- 16 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Văn bản số 2672/ĐĐN-ANĐ3 ngày 10/12/2015 của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh; Báo cáo kỹ thuật, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ DH_1510_01 đến DH_1510_08 tỷ lệ 1/1000 bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA.DH_1510 tỷ lệ 1/5000 đo đạc và hoàn thành 10/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát và rà quét chướng ngại vật đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh, chiều dài khoảng 4612m, bề rộng luồng 150m, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng tiếp giáp với đoạn luồng riêng, chiều khoảng 619m được giới hạn bởi các điểm tọa độ tim luồng, biên luồng như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 Ghi chú
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CG1 09033’39,2”N 106031’48,4”E 09033’35,6”N 106031’54,9”E Tim luồng
CG2 09033’24,4”N 106032’05,2”E 09033’20,7”N 106032’11,6”E Tim luồng
CT1 09033’42,7”N 106031’48,2”E 09033’39,0”N 106031’54,7”E Biên phải luồng
CT2 09033’26,2”N 106032’06,9”E 09033’22,5”N 106032’13,3”E Biên phải luồng
CP1 09033’35,8”N 106031’48,6”E 09033’32,1”N 106031’55,1”E Biên trái luồng
CP2 09033’22,6”N 106032’03,6”E 09033’18,9”N 106032’10,0”E Biên trái luồng

- Độ sâu tại đọan luồng này đạt từ 6,5m trở lên./.

  1. Đoạn luồng chuyển tiếp, chiều dài khoảng 200m được giới hạn bởi các điểm tọa độ tim luồng, biên luồng như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 Ghi chú
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CG2 09033’24,4”N 106032’05,2”E 09033’20,7”N 106032’11,6”E Tim luồng
CG3 09033’20,1”N 106032’10,1”E 09033’16,4”N 106032’16,6”E Tim luồng
CT2 09033’26,2”N 106032’06,9”E 09033’22,5”N 106032’13,3”E Biên phải luồng
CT3 09033’21,9”N 106032’11,8”E 09033’18,2”N 106032’18,2”E Biên phải luồng
CP2 09033’22,6”N 106032’03,6”E 09033’18,9”N 106032’10,0”E Biên trái luồng
CP3 09033’18,2”N 106032’08,5”E 09033’14,6”N 106032’14,9”E Biên trái luồng

- Độ sâu tại đoạn luồng này đạt từ 6,6m trở lên./.

  1. Tiếp đoạn luồng chuyển tiếp, chiều dài khoảng 3721m được giới hạn bởi các điểm tọa độ tim luồng, biên luồng như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 Ghi chú
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CG3 09033’20,1”N 106032’10,1”E 09033’16.4”N 106032’16,6”E Tim luồng
CG4 09031’59,4”N 106033’41,2”E 09031’55,8”N 106033’47,6”E Tim luồng
CT3 09033’21,9”N 106032’11,8”E 09033’18,2”N 106032’18,2”E Biên phải luồng
CT4 09032’01,3”N 106033’42,8”E 09031’57,6”N 106033’49,3”E Biên phải luồng
CP3 09033’18,2”N 106032’08,5”E 09033’14,6”N 106032’14,9”E Biên trái luồng
CP4 09031’57,6”N 106033’39,6”E 09031’54,0”N 106033’46,0”E Biên trái luồng

- Độ sâu tại khu vực này đạt từ 6,7m trở lên.

  1. Rà quét chướng ngại vật.

Phát hiện chướng ngại vật là be tàu bằng sắt dựng đứng dài 2m, có các cọc sắt hình chữ V lởm chởm cây cao nhất khoảng 2,5m so với mặt đất, nằm ngoài luồng cách biên luồng trái khoảng 20m tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên Chướng ngại vật Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Xác tàu chìm 09032’54,9”N 106032’33,9”E 09032’51,2”N 106032’40,3”E

Độ sâu tại vị trí xác tàu chìm là 6,8m/0 hải đồ.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X3”, “X4” báo hiệu vị trí tàu Hoa Mai 68, Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn