Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền tại khu vực Phú Quý trong vùng nước cảng biển Bình Thuận do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận quản lý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền tại khu vực Phú Quý trong vùng nước cảng biển Bình Thuận do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận quản lý

BTN – 07 – 2023

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Đơn đề nghị số 486/ĐĐN-CVHHBT ngày 05/5/2021 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc công bố thông báo hàng hải khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền tại khu vực Phú Quý trong vùng nước cảng biển Bình Thuận do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận quản lý.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền tại khu vực Phú Quý, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo số 1, quy mô tiếp nhận tàu đến 1.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10˚30’20,15″N 108˚56’02,89″E 10˚30’16,43″N 108˚56’09,28″E
A2 10˚30’09,02″N 108˚56’36,57″E 10˚30’05,30″N 108˚56’42,97″E
A3 10˚29’59,15″N 108˚56’33,25″E 10˚29’55,44″N 108˚56’39,64″E
A4 10˚29’59,51″N 108˚56’27,94″E 10˚29’55,79″N 108˚56’34,34″E
A5 10˚30’09,03″N 108˚55’59,13″E 10˚30’05,31″N 108˚56’05,53″E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 2,03 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo số 2, quy mô tiếp nhận tàu đến 5.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A6 10˚29’54,77″N 108˚56’01,30″E 10˚29’51,05″N 108˚56’07,70″E
A7 10˚29’54,10″N 108˚56’50,87″E 10˚29’50,39″N 108˚56’57,26″E
A8 10˚29’41,22″N 108˚56’52,68″E 10˚29’37,50″N 108˚56’59,07″E
A9 10˚29’34,54″N 108˚56’04,15″E 10˚29’30,82″N 108˚56’10,54″E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 15,77 m.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền tại khu vực Phú Quý được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.
  • Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ VNPQ1000-01/8÷ VNPQ1000-08/8 tỷ lệ 1/1.000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ5000-1 tỷ lệ 1/5.000 do Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đo đạc và hoàn thành tháng 4 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu số 3, 4 tại Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về việc tàu FILIPPO BRUNELLESCHI hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vịnh Xuân Đài thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Thiềng Liềng 6/8 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn